The San Pedro cactus or echinopsis pachanoi (syn. Trichocereus pachanoi)