2008-12-01-Monday2008-12-03-Wednesday2008-12-04-Thursday2008-12-06-Saturday2008-12-07-Sunday2008-12-08-Monday2008-12-10-Wednesday2008-12-11-Thursday2008-12-12-Friday2008-12-13-Saturday2008-12-14-Sunday2008-12-16-Tuesday2008-12-18-Thursday2008-12-20-Saturday2008-12-21-Sunday2008-12-22-Monday2008-12-24-Wednesday2008-12-26-Friday2008-12-27-Saturday2008-12-28-Sunday2008-12-29-Monday2008-12-31-Wednesday