2016-01-01-Friday2016-01-02-Saturday2016-01-04-Monday2016-01-06-Wednesday2016-01-08-Friday2016-01-08-Friday2016-01-12-Tuesday2016-01-14-Thursday2016-01-16-Saturday2016-01-21-Thursday2016-01-22-Friday2016-01-23-Saturday2016-01-24-Sunday2016-01-24-Sunday2016-01-25-Monday2016-01-31-Sunday